บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกระดับ เพราะพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบสำคัญยิ่ง บริษัทจึงได้นำหลักการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บนพื้นฐานการทำงานอย่างเป็นสุขของพนักงานทุกระดับ โดยที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้
(1) ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
     อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
(2) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการ
     ทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
(3) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความ
     ปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน
     เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้าน
     ความปลอดภัย เป็นต้น
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ)
(4) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน
     ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
(5) พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท
     เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
(6) พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
(7) พนักงานทุกคนต้องดูแลความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ
(8) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด