บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวนิรมล   พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจำนงค์   วุฒิสมบูรณ์ กรรมการบริหาร
 
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด