บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
เกี่ยวกับพีซีเอฟ
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : วิจัยและพัฒนา : งานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท ปริ้นเซสฟุ๊ดส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้น
ดังนั้น บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ด้วยการทำวิจัยเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP GMP HACCP และ ISO 9001:2008 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อการบริโภค งานวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท
การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซื่งปริมาณ คุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
Innovation R&D by PCF
การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุด
Quality Of Materials
การค้นหาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
Technology by PCF
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด