บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
เกี่ยวกับพีซีเอฟ
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : การวิจัยและพัฒนา : งานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
การวิจัยด้านการเกษตร
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาคุณภาพผลผลิตและความคุ้มทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกร จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ในกระบวนการเพาะปลูกที่มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อลดปัญหาผลผลิตที่มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ และลดทุนในการเพาะปลูกที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา อันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสภาพแวดล้อมจากการสะสมสารพิษและเกิดปัญหาความเสื่อสภาพของดินที่ปลูกพืช ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลงตามระยะเวลาการเพาะปลูกและปัจจุบันระบบการจัดการปลูกพืชของบริษัทต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการส่งเสริมให้มีการทำแปลงสาธิตเพื่อศึกษาวิจัยหาทางออกที่เหมาะสมต่อทั้งเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการดินโดยการวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยผลการทดลองที่ได้ จะนำไปปรับปรุงระบบการจัดการดินด้านความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องต่อไป
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปี 2551 มีดังนี้
  • โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการสนับสนุนทุนช่วยเหลือนักวิจัยจาก สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ ระยะเวลาหนึ่งปี
  • โครงการความร่วมมือในการวิจัยเรื่องการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้กับการเกษตร ปีที่สอง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตพอเพียง ด้วยความตกลงร่วมมือสามฝ่ายระหว่างบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอยผาส้ม
ทดลองปลูกข้าว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกข้าว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียว และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกฟักทอง และพืชปุ๋ยสด
ทดลองปลูกฟักทอง และพืชปุ๋ยสด
   
การส่งเสริมด้านการเกษตร
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด มีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรภายในประเทศให้สามารถผลิตพืชผักและผลไม้ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอและปลอดภัยต่อการบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก รวมทั้งมีรายได้ที่ดีจากการเพาะปลูกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากนโยบายดังกล่าวบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ดังนี้
  • สำรวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงดิน คัดเลือกพืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูกาลนั้นๆ
  • จัดให้มีเจ้าหน้าที่การเกษตรด้านต่าง ๆ เข้าประจำในพื้นที่ปลูกเพื่อให้ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมาย
  • จัดปัจจัยที่จำเป็นในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรเป็นทุนยืม ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี อาหารเสริมพืช และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว
  • จัดให้มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกของเกษตรกรด้วยการจัดทำระบบมาตรฐาน GAP พืชในทุกแปลงปลูก
  • จัดให้มีการศึกษาวิจัย ปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการปลูกพืชของเกษตรกร ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แร่ธาตุกับความต้องการของพืชโรค และปัจจัยการก่อโรคของพืช เป็นต้น
  • จัดให้มีระบบการเรียกคืน เพื่อเก็บทำลายภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างถูกวิธี ป้องกันการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่าง ๆ ด้วยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ในการปลูกพืช
มะเขือม่วง
มะเขือม่วง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น
   
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด